ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 959 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 846 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 113 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.78

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น