ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 586 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 446 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 140 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.89

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น