ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,120 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,789 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 331 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.61

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น