ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 915 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 606 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 309 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 33.77

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น