ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,621 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,399 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 222 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.47

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น