ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 531 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 469 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 62 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.68

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น