ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 5,174 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,882 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 292 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 5.64

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น