ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 334 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 244 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 90 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 26.95

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น