ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,684 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,535 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 149 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.85

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น