ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 370 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 323 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 47 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.70

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น