ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 559 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 495 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 64 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.45

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น