ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,911 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,575 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 336 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.54

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น