ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 6,977 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 6,210 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 767 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.99

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น