ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,726 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,616 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,110 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 40.72

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น