ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 780 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 740 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 40 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 5.13

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น