ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,139 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,987 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 152 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.11

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น