ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,388 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,102 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 286 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.61

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น