ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,804 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,571 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 233 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.92

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น