ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,824 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,303 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 521 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 28.56

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น