ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,066 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,454 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,612 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 52.58

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น