ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,044 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,696 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,348 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 44.28

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น