ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,185 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 804 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 381 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 32.15

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น