ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,043 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 687 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 356 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 34.13

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น