ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,799 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,094 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 705 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.69

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น