ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,783 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,640 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 143 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.02

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น