ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,767 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,624 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 143 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.09

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น