ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,048 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,872 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 176 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.59

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น