ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,996 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,784 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 212 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.62

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น