ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,297 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,224 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,073 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 46.71

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น