ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,207 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 180 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,027 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 85.09

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น