ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,631 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,885 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 746 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.11

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น