ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,455 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 507 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 948 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 65.15

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น