ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,049 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,966 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 83 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 4.05

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น