ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,923 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,799 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 124 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 4.24

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น