ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 832 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 501 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 331 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 39.78

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น