ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,983 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,533 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 450 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.09

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น