ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 952 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 780 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 172 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.07

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น