ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 470 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 421 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 49 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.43

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น