ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 311 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 290 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 21 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 6.75

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น