ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,107 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,759 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 348 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.52

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น