ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,910 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,711 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 199 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.42

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น