ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,653 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 581 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,072 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 64.85

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น