ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,847 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,377 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 470 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 25.45

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น