ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,181 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 917 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 264 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.35

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น