ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 981 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 697 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 284 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 28.95

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น