ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,393 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 831 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 562 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 40.34

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น