ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,552 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,902 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 650 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.30

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น