ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 61 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 47 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 14 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.95

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น