ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 512 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 484 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 28 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 5.47

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น