ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,087 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,738 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 349 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.31

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น