ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,245 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 786 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 459 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 36.87

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น