ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 473 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 383 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 90 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.03

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น