ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,284 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,072 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 212 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 6.46

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น