ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,300 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,062 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 238 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.35

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น