ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 779 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 165 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 614 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 78.82

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น